از فعالیت های عمده این واحد طراحی و ساخت انواع قالب های موردنیاز خط تولید با استفاده از نرم افزارهای طراحی و تجربیات پرسنل واحد قالب سازی می باشد.
کلیه مراحل طراحی شامل امکان سنجی ساخت، تحلیل، روش های تولید، طراحی، آنالیز و ساخت قالب ها توسط پرسنل متخصص و کارآمد مجموعه براساس بندهای استاندارد و نرم افزارهای تخصصی نظیر Auto form، Deform 3D، Power mill و   Power shape  انجام میگیرد.